انکربولت

انکربولت J شکل با اسلیو با قطر 20 میلیمتر و طول 355 میلیمتر با متریال ( ASTM A193 Gr B16 )

0تومان

انکربولت J شکل با اسلیو با قطر 20 میلیمتر و طول 355 میلیمتر با متریال ( ASTM A193 Gr B7M )

0تومان

انکربولت J شکل با اسلیو با قطر 20 میلیمتر و طول 355 میلیمتر با متریال ( ASTM A307 Gr A )

0تومان

انکربولت J شکل با اسلیو با قطر 20 میلیمتر و طول 355 میلیمتر با متریال ( ASTM A307 Gr B )

0تومان

انکربولت J شکل با اسلیو با قطر 20 میلیمتر و طول 355 میلیمتر با متریال ( ASTM A307 Gr B)

0تومان

انکربولت J شکل با اسلیو با قطر 22 میلیمتر و طول 415 میلیمتر با متریال ( ASTM A193 Gr B16 )

0تومان

انکربولت J شکل با اسلیو با قطر 22 میلیمتر و طول 415 میلیمتر با متریال ( ASTM A193 Gr B7M )

0تومان

انکربولت J شکل با اسلیو با قطر 22 میلیمتر و طول 415 میلیمتر با متریال ( ASTM A307 Gr A )

0تومان

انکربولت J شکل با اسلیو با قطر 22 میلیمتر و طول 415 میلیمتر با متریال ( ASTM A307 Gr B )

0تومان

انکربولت J شکل با اسلیو با قطر 22 میلیمتر و طول 415 میلیمتر با متریال ( ASTM A307 Gr B)

0تومان

انکربولت J شکل با اسلیو با قطر 24 میلیمتر و طول 475 میلیمتر با متریال ( ASTM A193 Gr B16 )

0تومان

انکربولت J شکل با اسلیو با قطر 24 میلیمتر و طول 475 میلیمتر با متریال ( ASTM A193 Gr B7M )

0تومان

انکربولت J شکل با اسلیو با قطر 24 میلیمتر و طول 475 میلیمتر با متریال ( ASTM A307 Gr A )

0تومان

انکربولت J شکل با اسلیو با قطر 24 میلیمتر و طول 475 میلیمتر با متریال ( ASTM A307 Gr B )

0تومان

انکربولت J شکل با اسلیو با قطر 24 میلیمتر و طول 475 میلیمتر با متریال ( ASTM A307 Gr B)

0تومان

انکربولت J شکل با اسلیو با قطر 27 میلیمتر و طول 535 میلیمتر با متریال ( ASTM A193 Gr B16 )

0تومان

انکربولت J شکل با اسلیو با قطر 27 میلیمتر و طول 535 میلیمتر با متریال ( ASTM A193 Gr B7M )

0تومان

انکربولت J شکل با اسلیو با قطر 27 میلیمتر و طول 535 میلیمتر با متریال ( ASTM A307 Gr A )

0تومان

انکربولت J شکل با اسلیو با قطر 27 میلیمتر و طول 535 میلیمتر با متریال ( ASTM A307 Gr B )

0تومان

انکربولت J شکل با اسلیو با قطر 27 میلیمتر و طول 535 میلیمتر با متریال ( ASTM A307 Gr B)

0تومان
نمایش 1 تا 20 از 128 (7 صفحه)