واشر

واشر تخت فولاد کربنی با سایز اسمی 10 میلیمتر قطر درونی 10.5 میلیمتر و قطر بیرونی 21 میلیمتر و ضخامت 2 میلیمتر استاندارد DIN 125 Type A کلاس 8

0تومان

واشر تخت فولاد کربنی با سایز اسمی 12 میلیمتر قطر درونی 13 میلیمتر و قطر بیرونی 24 میلیمتر و ضخامت 2.5 میلیمتر استاندارد DIN 125 Type A کلاس 8

0تومان

واشر تخت فولاد کربنی با سایز اسمی 13 میلیمتر قطر درونی 13 میلیمتر و قطر بیرونی 24 میلیمتر و ضخامت 3 میلیمتر استاندارد DIN 6916 کلاس 10

0تومان

واشر تخت فولاد کربنی با سایز اسمی 14 میلیمتر قطر درونی 15 میلیمتر و قطر بیرونی 28 میلیمتر و ضخامت 2.5 میلیمتر استاندارد DIN 125 Type A کلاس 8

0تومان

واشر تخت فولاد کربنی با سایز اسمی 16 میلیمتر قطر درونی 17 میلیمتر و قطر بیرونی 30 میلیمتر و ضخامت 3 میلیمتر استاندارد DIN 125 Type A کلاس 8

0تومان

واشر تخت فولاد کربنی با سایز اسمی 17 میلیمتر قطر درونی 17 میلیمتر و قطر بیرونی 30 میلیمتر و ضخامت 4 میلیمتر استاندارد DIN 6916 کلاس 10

0تومان

واشر تخت فولاد کربنی با سایز اسمی 18 میلیمتر قطر درونی 19 میلیمتر و قطر بیرونی 34 میلیمتر و ضخامت 3 میلیمتر استاندارد DIN 125 Type A کلاس 8

0تومان

واشر تخت فولاد کربنی با سایز اسمی 20 میلیمتر قطر درونی 21 میلیمتر و قطر بیرونی 37 میلیمتر و ضخامت 3 میلیمتر استاندارد DIN 125 Type A کلاس 8

0تومان

واشر تخت فولاد کربنی با سایز اسمی 21 میلیمتر قطر درونی 21 میلیمتر و قطر بیرونی 37 میلیمتر و ضخامت 4 میلیمتر استاندارد DIN 6916 کلاس 10

0تومان

واشر تخت فولاد کربنی با سایز اسمی 22 میلیمتر قطر درونی 23 میلیمتر و قطر بیرونی 39 میلیمتر و ضخامت 3 میلیمتر استاندارد DIN 125 Type A کلاس 8

0تومان

واشر تخت فولاد کربنی با سایز اسمی 23 میلیمتر قطر درونی 23 میلیمتر و قطر بیرونی 39 میلیمتر و ضخامت 4 میلیمتر استاندارد DIN 6916 کلاس 10

0تومان

واشر تخت فولاد کربنی با سایز اسمی 24 میلیمتر قطر درونی 25 میلیمتر و قطر بیرونی 44 میلیمتر و ضخامت 4 میلیمتر استاندارد DIN 125 Type A کلاس 8

0تومان

واشر تخت فولاد کربنی با سایز اسمی 25 میلیمتر قطر درونی 25 میلیمتر و قطر بیرونی 44 میلیمتر و ضخامت 4 میلیمتر استاندارد DIN 6916 کلاس 10

0تومان

واشر تخت فولاد کربنی با سایز اسمی 27 میلیمتر قطر درونی 28 میلیمتر و قطر بیرونی 50 میلیمتر و ضخامت 4 میلیمتر استاندارد DIN 125 Type A کلاس 8

0تومان

واشر تخت فولاد کربنی با سایز اسمی 28 میلیمتر قطر درونی 28 میلیمتر و قطر بیرونی 50 میلیمتر و ضخامت 5 میلیمتر استاندارد DIN 6916 کلاس 10

0تومان

واشر تخت فولاد کربنی با سایز اسمی 3 میلیمتر قطر درونی 3.2 میلیمتر و قطر بیرونی 7 میلیمتر و ضخامت 0.5 میلیمتر استاندارد DIN 125 Type A کلاس 8

0تومان

واشر تخت فولاد کربنی با سایز اسمی 30 میلیمتر قطر درونی 31 میلیمتر و قطر بیرونی 56 میلیمتر و ضخامت 4 میلیمتر استاندارد DIN 125 Type A کلاس 8

0تومان

واشر تخت فولاد کربنی با سایز اسمی 31 میلیمتر قطر درونی 31 میلیمتر و قطر بیرونی 56 میلیمتر و ضخامت 5 میلیمتر استاندارد DIN 6916 کلاس 10

0تومان

واشر تخت فولاد کربنی با سایز اسمی 33 میلیمتر قطر درونی 34 میلیمتر و قطر بیرونی 60 میلیمتر و ضخامت 5 میلیمتر استاندارد DIN 125 Type A کلاس 8

0تومان

واشر تخت فولاد کربنی با سایز اسمی 36 میلیمتر قطر درونی 37 میلیمتر و قطر بیرونی 66 میلیمتر و ضخامت 5 میلیمتر استاندارد DIN 125 Type A کلاس 8

0تومان
نمایش 1 تا 20 از 35 (2 صفحه)