استاد بولت

استاد بولت استنلس استیل با قطر 1/4 3 اینچ و طول 1/2 17 اینچ ( 444.5 میلیمتر ) گام 4 استاندارد ASTM A193 B8T Class 2 / ASME B16.5

50,000تومان

استاد بولت استنلس استیل با قطر 1 اینچ و طول 1/2 10 اینچ ( 266.7 میلیمتر ) گام 8 استاندارد ASTM A193 B8 Class1 / ASME B16.5

0تومان

استاد بولت استنلس استیل با قطر 1 اینچ و طول 1/2 10 اینچ ( 266.7 میلیمتر ) گام 8 استاندارد ASTM A193 B8 Class2 / ASME B16.5

0تومان

استاد بولت استنلس استیل با قطر 1 اینچ و طول 1/2 10 اینچ ( 266.7 میلیمتر ) گام 8 استاندارد ASTM A193 B8M Class 1 / ASME B16.5

0تومان

استاد بولت استنلس استیل با قطر 1 اینچ و طول 1/2 10 اینچ ( 266.7 میلیمتر ) گام 8 استاندارد ASTM A193 B8M Class 2 / ASME B16.5

0تومان

استاد بولت استنلس استیل با قطر 1 اینچ و طول 1/2 10 اینچ ( 266.7 میلیمتر ) گام 8 استاندارد ASTM A193 B8T Class 1 / ASME B16.5

0تومان

استاد بولت استنلس استیل با قطر 1 اینچ و طول 1/2 10 اینچ ( 266.7 میلیمتر ) گام 8 استاندارد ASTM A193 B8T Class 2 / ASME B16.5

0تومان

استاد بولت استنلس استیل با قطر 1 اینچ و طول 1/2 11 اینچ ( 292.1 میلیمتر ) گام 8 استاندارد ASTM A193 B8 Class1 / ASME B16.5

0تومان

استاد بولت استنلس استیل با قطر 1 اینچ و طول 1/2 11 اینچ ( 292.1 میلیمتر ) گام 8 استاندارد ASTM A193 B8 Class2 / ASME B16.5

0تومان

استاد بولت استنلس استیل با قطر 1 اینچ و طول 1/2 11 اینچ ( 292.1 میلیمتر ) گام 8 استاندارد ASTM A193 B8M Class 1 / ASME B16.5

0تومان

استاد بولت استنلس استیل با قطر 1 اینچ و طول 1/2 11 اینچ ( 292.1 میلیمتر ) گام 8 استاندارد ASTM A193 B8M Class 2 / ASME B16.5

0تومان

استاد بولت استنلس استیل با قطر 1 اینچ و طول 1/2 11 اینچ ( 292.1 میلیمتر ) گام 8 استاندارد ASTM A193 B8T Class 1 / ASME B16.5

0تومان

استاد بولت استنلس استیل با قطر 1 اینچ و طول 1/2 11 اینچ ( 292.1 میلیمتر ) گام 8 استاندارد ASTM A193 B8T Class 2 / ASME B16.5

0تومان

استاد بولت استنلس استیل با قطر 1 اینچ و طول 1/2 12 اینچ ( 317.5 میلیمتر ) گام 8 استاندارد ASTM A193 B8 Class1 / ASME B16.5

0تومان

استاد بولت استنلس استیل با قطر 1 اینچ و طول 1/2 12 اینچ ( 317.5 میلیمتر ) گام 8 استاندارد ASTM A193 B8 Class2 / ASME B16.5

0تومان

استاد بولت استنلس استیل با قطر 1 اینچ و طول 1/2 12 اینچ ( 317.5 میلیمتر ) گام 8 استاندارد ASTM A193 B8M Class 1 / ASME B16.5

0تومان

استاد بولت استنلس استیل با قطر 1 اینچ و طول 1/2 12 اینچ ( 317.5 میلیمتر ) گام 8 استاندارد ASTM A193 B8M Class 2 / ASME B16.5

0تومان

استاد بولت استنلس استیل با قطر 1 اینچ و طول 1/2 12 اینچ ( 317.5 میلیمتر ) گام 8 استاندارد ASTM A193 B8T Class 1 / ASME B16.5

0تومان

استاد بولت استنلس استیل با قطر 1 اینچ و طول 1/2 12 اینچ ( 317.5 میلیمتر ) گام 8 استاندارد ASTM A193 B8T Class 2 / ASME B16.5

0تومان

استاد بولت استنلس استیل با قطر 1 اینچ و طول 1/2 13 اینچ ( 342.9 میلیمتر ) گام 8 استاندارد ASTM A193 B8 Class1 / ASME B16.5

0تومان
نمایش 1 تا 20 از 2038 (102 صفحه)